Muiterij in het Franse leger, van mei tot juli 1917

Na het falen van het Nivelle-offensief in de streek van de Chemin des Dames in april 1917 en het bevel van het Franse Oppercommando om het offensief tegen hetzelfde doel opnieuw in mei op te nemen, beslisten tal van Franse soldaten ,die terugkeerden naar het Front, om te staken. De staking zou van mei tot juli 1917 duren en 68 legerdivisies op 110 raken. Na de opeenvolging van bloedige offensieven zoals in Verdun en aan de Somme in 1916, waren de Franse "Poilus" ontmoedigd; temeer zij heel weinig contact hadden met hun families door het gebrek aan verloven; zij leden ook onder een manke bevoorrading en een slechte verhouding tussen manschappen en hogere officieren. Door de vermenging van de eenheden aan het Front en de kranten die het Front bereikten, waren de Franse soldaten op de hoogte van wat er op het thuisfront en elders in Europa gebeurde. Zij hadden de indruk dat de burgerbevolking hen in de steek liet. De soldaten wilden dat hun stem door de hogere officieren werd aanhoord en daarom staakten zij.

Na het ontslag van generaal Nivelle op 15 mei 1917, nam het nieuwe hoofd van het leger, generaal Pétain, de zaken in handen. In een eerste faze trad hij hardhandig op tegen de herrieschoppers, hij liet ze fusilleren. In een tweede faze, luisterde hij aandachtig naar de klachten van de gewone soldaat. Eén van zijn  eerste beslissingen was het versoepelen van de verloven, de bevoorrading verbeteren en het stopzetten van de bloedige en nutteloze grootscheepse offensieven.  Er werden heel weinig gewelddaden op officieren gepleegd. De frontsoldaten hebben goed weerstand geboden aan de Duitse aanvallen tijdens deze troebele periode. De Duitsers hadden evengoed een grootscheepse aanval kunnen ontketenen om de Fransen te verdrijven, maar aangezien zij ook teneergeslagen waren door het hoge dodental als resultaat van de vorige offensieven, hebben zij geen speciale aanvallen uitgevoerd.

We zijn dus mijlen ver van de politiek getinte muiterijen in het Russisch leger waar officieren op brutale manier door hun manschappen werden vermoord. Sommige Russische soldaten waren overgelopen naar de vijand.